Fotoelita Drukarnia Kielce

Warunki korzystania z oprogramowania

Warunki korzystania z oprogramowania
1. Przed zainstalowaniem programu prosimy o zapoznanie się z niniejszymi warunkami korzystania z oprogramowania.
Instalacja programu jest równoznaczną z akceptacją niniejszych warunków użytkowania Programu.
1) Niniejszy dokumentnie stanowi licencji lub sublicencji, a jest upoważnieniem do korzystania z Programu na którego prawa posiada Wigraf Studio na podstawie odrębnie zawartej umowy licencyjnej. Użytkownik programu instalując niniejszy program staje się legalnym użytkownikiem programu zgodnie z art. 75 ust. 1 prawa autorskiego i może korzystać z programu wyłącznie w celu świadczenia usług za pośrednictwem serwisu internetowego w domenie www.fotoelita.pl.
2) Niniejszy dokument obowiązuje wszystkie osoby korzystające legalnie z Programu.
 
2. Ilekroć mowa w niniejszym dokumencie o:
1) Wigraf Studio – należy przez to rozumieć Jacka Szczepaniaka, 25-729 Kielce, ul. Różana. Prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą Wigraf Studio, abonenta domeny internetowej www.fotoelita.pl,podmiotu świadczący usługi drogą elektroniczną przez serwis internetowy w tej domenie, posiadającego licencję do niniejszego Programu.
2) Użytkownik – należy przez to rozumieć osoba fizyczna, prawną lub jednostka organizacyjna niemająca osobowości prawnej, lecz posiadająca zdolność do czynności prawnych, odbiorca usług świadczonych za pośrednictwem domeny internetowej www.fotoelita.pl
 
3. Prawa autorskie:
1) Wigraf Studio udostępnia legalnie użytkownikowi Program służący do projektowania i składania zleceń wykonanych produktów i usług zawartych w Programie,
2) Użytkownik potwierdza, że ma wszelkie prawa do użycia plików fotografii i wykonywania produktów z przekazywanych fotografii. Użytkownik nie będzie pociągał Wigraf Studio do odpowiedzialności w przypadku sporów związanych z przesłanymi plikami fotografii oraz wykonaniem produktów z użyciem tych fotografii. Niniejszy program będzie używany przez użytkownika tylko do celów zgodnych z świadczeniem usługi, obowiązującym prawem oraz porządkiem publicznym.
 
4. Użytkownik oświadcza, że:
1) Ponosi wszelką odpowiedzialność za zawartość danych przesyłanych za pomocą Programu;
2) Za pomocą Programu nie będą przysyłane fotografie o charakterze pornograficznym, naruszające prawa osób trzecich jak również fotografie w inny sposób niezgodne z porządkiem publicznym ani obowiązującym prawem;
3) Zwolni Wigraf Studio przed wszelką odpowiedzialnością z tytułu nieprzestrzegania przez niego powyższych zobowiązań oraz pokryje ewentualne szkody Wigraf Studio wynikające z niedotrzymania warunków niniejszego upoważnienia.;
4) Program będzie wykorzystywany tylko do przesyłania fotografii i zleceń na wykonanie Produktów do Wigraf Studio wraz z danymi osobowymi koniecznymi do realizacji zlecenia;
5) Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że Wigraf Studio nie sprzedaje produktów osobą niepełnoletnim. Użytkownicy poniżej 18 roku życia mogą korzystać z programu wyłącznie pod opieką rodziców bądź opiekunów;
6) każdy Użytkownik zobowiązuje się do zachowania w bezpiecznym miejscu co najmniej jednej kopii zdjęć przesyłanych do Wigraf Studio.
 
5. Upoważnienie do korzystania z Programu:
1) Wigraf Studio niniejszym upoważnia Użytkownika do używania Programu umożliwiającego projektowanie i przesyłanie zleceń i fotografii cyfrowych Wigraf Studio celem wykonania do wykonania usługi za pośrednictwem domeny www.fotoelita.pl,
2) Program, a także wszelkie patenty, prawa autorskie, znaki towarowe, marki oraz udostępnione wraz z Programem pliki graficzne są własnością Licencjodawcy i są chronione odpowiednimi prawami i umowami międzynarodowymi, zwanymi dalej Prawem własności. Tytuł do żadnego z Praw własności nie podlega przekazaniu. Użytkownik nie może korzystać z żadnego z Praw własności z wyjątkiem sytuacji opisanych w niniejszym upoważnieniu,
3) Użytkownik nie ma prawa do modyfikacji, przerabiania, dekompilacji ani pobierania opłaty za udostępnianie Programu osobom trzecim,
4) Użytkownik może korzystać z Programu wyłącznie w celu realizacji usługi przez Wigraf Studio za pośrednictwem domeny www.fotoelita.pl.
 
6. Ochrona danych osobowych.
1) składając zlecenie Wigraf Studio winien otrzymać imię i nazwisko lub dane Użytkownika, adres e-mail, adres zamieszkania i dostawy oraz numer telefonu kontaktowego. Jest to wymagane i niezbędne do prawidłowego przetworzenia i wykonania zlecenia oraz do powiadomienia zleceniodawcy o statusie zlecenia lub wystąpienia problemu uniemożliwiającego prawidłowe wykonanie zlecenia,
2) Program przechowuje profil Użytkownika i ostatnio wybrane opcje w lokalnym pliku, na komputerze Użytkownika, na co Użytkownik wyraża zgodę,
3) Wyżej wymienione informacje są wykorzystywane tylko do użytku wewnętrznego Wigraf Studio. Wigraf Studio nie sprzedaje, nie wynajmuje i nie przekazuje danych użytkownika innym podmiotom. Wigraf Studio będzie przechowywał informacje o użytkowniku na swoim serwerze do celów podatkowych i statystycznych, tak długo, jak wymagają tego obowiązujące przepisy. Dane statystyczne nie zawierają informacji o tożsamości użytkownika.
 
7.Gwarancja jakości i szybkości:
1) Wigraf Studio dołoży wszelkich starań, aby projekty wykonane w Programie oraz zdjęcia cyfrowe przesłane poprzez Program były dostarczone do Wigraf Studio bez przeszkód oraz aby Użytkownik został ostrzeżony w przypadku próby przesłania plików cyfrowych niskiej jakości lub o niepowodzeniu przeprowadzonej operacji przesłania plików cyfrowych do Wigraf Studio,
2) Wigraf Studio nie gwarantuje, że przesyłanie plików odbywać się będzie w sposób nieprzerwany i bezbłędny. W żadnym wypadku nie bierze odpowiedzialności za straty użytkownika, w tym utratę zysków, utratę oszczędności oraz straty pośrednie, takie jak utratę lub uszkodzenie danych, zmianę planów, roszczenia stron trzecich, a także specyficzne, przypadkowe lub wynikające straty, jakie mogą być konsekwencją korzystania lub niemożności korzystania z Programu,
3) Wigraf Studio nie może zagwarantować nieprzerwanego dostępu oraz bezbłędnego funkcjonowania Internetu. Internet jest siecią otwartą. Wigraf Studio nie może zagwarantować poufności zdjęć cyfrowych użytkownika oraz poufności przesyłania tych zdjęć, a także braku możliwości dostępu ze strony osób postronnych do tych zdjęć oraz do informacji zawartych w zleceniu,
4) Wigraf Studio nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie szkody (w tym także, ale nie wyłącznie, za bezpośrednie lub wynikające straty) poniesione przez użytkownika i inne osoby oraz podmioty z tytułu zamiany, pomylenia, straty, uszkodzenia, kradzieży lub wszelkiej innej formy nielegalnego użycia dostarczonych zdjęć cyfrowych,
5) Wyżej wymienione gwarancje są jedynymi gwarancjami ze strony Wigraf Studio, które dotyczą funkcjonowania Programu. Poza nimi nie obowiązują żadne inne gwarancje, pisemne bądź ustne, prawne, wyraźne lub domniemane, w tym także, bez ograniczeń, gwarancje przydatności handlowej lub do danego celu.
 
8. Warunki obowiązywania niniejszego dokumentu
1) Niniejsze upoważnienie obowiązuje na czas nieokreślony i może być rozwiązana w dowolnym momencie przez każdą ze stron. W momencie rozwiązania umowy użytkownik zobowiązany jest do natychmiastowego usunięcia programu ze wszystkich nośników, na których jest zapisany.
2) Użytkownik jest zobowiązany do natychmiastowego zaprzestania korzystania z programu i jego usunięcia na podstawie przesłanego w formie pisemnej lub elektronicznej zawiadomienia Wigraf Studio w szczególności w przypadku utraty praw licencyjnych do programu.
3) Wigraf Studio planuje okresowe aktualizacje programu. W przypadku aktualizacji programu Wigraf Studio zobowiązuje się do poinformowania użytkownika o aktualnej wersji programu oraz o bezpłatnej możliwości aktualizacji.Ponieważ aktualizacje Programu publikowane przez Wigraf Studio mogą zawierać aktualizację cenników oraz usuwać niektóre dostępne do tej pory produkty – Użytkownik jest zobowiązany do instalacji dostępnych aktualizacji.
4) Wigraf Studio zastrzega sobie prawo do zmiany treści niniejszego upoważnienia w dowolnym momencie. Zmiana taka będzie wiążąca dla użytkownika od momentu otrzymania informacji o jej wykonaniu, przy czym zmiany w treści upoważnienia publikowane są w postaci aktualizacji Programu.
ul. Różana 2
25-729 Kielce

41 314 44 45
41 344 61 64

biuro@fotoelita.pl