Fotoelita Drukarnia Kielce

Regulamin

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną
poprzez stronę internetową w domenie www.fotoelita.pl
 
Przepisy ogólne
 
§ 1
Niniejszy regulamin określa zasady świadczenia usług drogą elektroniczną polegających na umożliwieniu klientom wykonanie produktów fotograficznych zwanych dalej fotoproduktami na podstawie przesłanych drogą elektroniczną fotografii przez serwis internetowy w domenie www.fotoelita.pl oraz przesłanie wykonanych fizyczne tych produktów  klientowi.
 
§ 2
Definicje stosowane w niniejszym regulaminie mają następujące znaczenie:
1) Wigraf Studio – Jacek Szczepaniak, prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Wigraf Studio adres: 25-729 Kielce, ul. Różana 2, abonent domeny internetowej www.fotoelita.pl, podmiot świadczący usługi drogą elektroniczną przez serwis internetowy w tej domenie;
2) Klient – osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna niemająca osobowości prawnej, lecz posiadająca zdolność do czynności prawnych, odbiorca usług;
3) strona internetowa – serwis internetowy w domenie www.fotoelita.pl służący zawieraniu i wykonywaniu umów o świadczenie usług;
4) usługa – odpłatne świadczenie przez Wigraf Studio na rzecz Klienta, polegające na umożliwieniu Klientowi przesłanie drogą elektroniczną fotografii wraz z projektem fotoproduktu  celem wykonywania fotoproduktu, który następnie zostaje dostarczony Klientowi;
5) umowa o świadczenie usług – zawierana za pośrednictwem Internetu umowa, na mocy której Wigraf Studio zobowiązuje się do świadczenia na rzecz Klienta usługi oraz odrębnie zobowiązuje się do udostepnienia  Klientowi programu służącego do wykonania usługi, a Klient zobowiązuje się do uiszczenia na rzecz Wigraf Studio wynagrodzenia.
6) fotoprodukt – efekt pracy Wigraf Studio,  powstały na podstawie umowy o świadczenie usług w oparciu o przekazane elektronicznie przez Klienta fotografie, którym jest w szczególności fotoksiążka, fotoalbum, kalendarz, plakat, obraz na płótnie, itp..
 
§ 3
1. Wigraf Studio zobowiązuje się dochować należytej staranności, aby przy użyciu stosowanych narzędzi informatycznych uzyskać względnie najwyższą jakość oferowanych usług.
2. Wigraf Studio nie ponosi żadnej odpowiedzialności za zakłócenia spowodowane siłą wyższą lub niedozwoloną ingerencją osób trzecich w struktury systemów informatycznych obsługujących stronę internetową.
 
§ 4
1. Warunkiem zamówienia usługi umożliwiającym skuteczne zawarcie umowy jest podanie przez Klienta danych osobowych w systemie udostępnionego programu służącego do wykonania projektu fotoproduktu w chwili jego wysyłania. Klient zobowiązany jest podać prawidłowe i prawdziwe dane przy czynności opisanej w zdaniu poprzednim.
2. Zawierając umowę za pośrednictwem programu opisanego w ust. 1 oraz Internetu,  Klient zobowiązany jest zapoznać się z niniejszym regulaminem.
 
§ 5
Dane osobowe Klienta będą przetwarzane przez Wigraf Studio w zakresie przewidzianym przepisami prawa oraz objętym zgodą Klienta wyrażoną przy wysyłaniu projektu fotoproduktu. Klient ma prawo wglądu do swoich danych, do ich poprawiania oraz żądania zaprzestania ich wykorzystywania. Wgląd w dane Klienta oraz ich poprawianie są możliwe w siedzibie Wigraf Studio. Żądanie zaprzestania wykorzystywania danych Klient winien przekazać w formie pisemnej pod rygorem nieważności na adres Wigraf Studio listem poleconym.
 
 
Świadczenie usług
 
§ 6
1. Umowa o świadczenie usług zawierana jest w drodze przyjęcia przez Klienta oferty Wigraf Studio umieszczonej na stronie internetowej oraz wysłania przez Klienta projektu fotoproduktu. Oferta wiąże Wigraf Studio dopóki jest umieszczona na stronie internetowej.
2. Przyjęcie oferty Wigraf Studio następuje poprzez skuteczne przesłanie przez Klienta projektu fotoproduktu i uiszczenia wynagrodzenia przez Klienta zgodnie z cennikiem zamieszczonym na stronie internetowej.
3. Po zawarciu umowy na świadczenie usług Wigraf Studio niezwłocznie przesyła Klientowi pocztą elektroniczną potwierdzenie zawarcia umowy, w formie gotowego do druku zaświadczenia. W zaświadczeniu podaje się wszystkie istotne postanowienia umowy o świadczenie usług oraz inne informacja wymagane przepisami prawa.
4. Umowa o świadczenie usług zawierana jest w siedzibie Wigraf Studio.
5. Miejscem wykonania usługi jest siedziba Wigraf Studio.
6. Umowa o świadczenie usług może być zawarta tylko w języku polskim.
7. W związku ze świadczeniem usług zakazuje się dostarczania przez Klienta treści o charakterze bezprawnym.
8. Zawierając umowę Klient jednocześnie oświadcza, że posiada prawa autorskie do przesyłanych materiałów. W razie naruszenia - na skutek realizacji zamówienia złożonego przez Klienta - praw autorskich osób trzecich całkowitą odpowiedzialność za to naruszenie ponosi Klient.
9. W przypadku zgłoszenia przez osobę trzecią jakichkolwiek roszczeń związanych z prawami autorskimi, do naruszenia których doszło w związku z realizacją zamówienia złożonego przez Klienta, Klient zobowiązuje się do natychmiastowego uregulowania zasadnych roszczeń osób trzecich i zwalnia Wigraf Studio z jakiejkolwiek odpowiedzialności odszkodowawczej będącej następstwem dysponowania i rozpowszechniania materiałów, których te prawa dotyczą.
 
§ 7
Płatność wynagrodzenia za usługi może być dokonana przez profesjonalnego pośrednika – operatora systemu płatności.
 
§ 8
Umowa o świadczenie usług zawierana jest na czas określony i obowiązuje do chwili przesłania przez Wigraf Studio fotoproduktu na  wskazany przez Klienta adres.

§ 9
1. Przyjmując ofertę Klient zgadza się na rozpoczęcie świadczenia usług niezwłocznie po zawarciu umowy.
2. Klientowi nie przysługuje prawo odstąpienia od umowy o świadczenie usług, o którym mowa w art. 7 ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny, na podstawie art. 10 ust. 3 pkt 4 tej ustawy.

§ 10
1. W ramach umowy o świadczenie usług Klient jest uprawniony do pobrania ze strony internetowej oprogramowania komputerowego służącego do przygotowania projektu fotoproduktu. Do oprogramowania wskazanego w zdaniu poprzednim   Wigraf Studio posiada licencję upoważniającą Klienta do korzystania z tego programu w celu realizacji umowy o świadczenie usługi.
2. Udostępnione przez Wigraf Studio oprogramowanie, umożliwiające wykonanie usługi, w żadnym wypadku nie służy do zbierania jakichkolwiek dodatkowych informacji na temat Klienta.
 
§ 11
1. Klient jest uprawniony do składania reklamacji odnośnie świadczonych przez Wigraf Studio usług, przesyłając treść reklamacji pocztą elektroniczną na adres: biuro@fotoelita, albo listem poleconym na adres Wigraf Studio. Rozpatrzenie reklamacji i wysłanie do Klienta zawiadomienia o sposobie jej rozpoznania nastąpi w terminie 14 dni od dnia otrzymania reklamacji pocztą elektroniczną lub doręczenia reklamacji listem poleconym.
2. Reklamacja dotycząca uszkodzeń mechanicznych powstałych podczas transportu oraz braków fotoproduktu będzie rozpatrywana tylko w momencie odbioru towaru w obecności spedytora (kurier, listonosz). Warunkiem przyjęcia tego typu reklamacji będzie spisanie wraz z dostarczycielem protokołu reklamacyjnego i odmowa przyjęcia przesyłki.
3. Reklamacji nie podlegają:
1) rozbieżności kolorów wydruku fotoproduktu  z tymi widocznymi na ekranie monitora Klienta wynikające z właściwości sprzętu, którym dysponuje.
2) druk słabej jakości będący efektem dostarczenia niskiej jakości plików graficznych.
3) uszkodzenia powstałe w wyniku naturalnego użytkowania fotoproduktu.
 
§ 12
1. Wigraf Studio ma prawo odstąpić od realizacji usługi, w przypadku w którym:
1) wysłane przez Klienta pliki są w jakimkolwiek stopniu uszkodzone,
2) wystąpią jakiekolwiek wątpliwości dotyczące treści zamówienia,
3) wystąpią inne okoliczności uniemożliwiające realizację zamówienia w całości lub w części,
4) opłata za produkt i przesyłkę nie zostanie dokonana.
2. Powiadomienie Klienta o odstąpienia od usługi nastąpi poprzez wysłanie Klientowi wiadomości na adres e-mail wskazany przy zamówieniu usługi zgodnie z § 4 ust. 1.
3. Wigraf Studio ma prawo odstąpić od realizacji zamówienia w terminie 7 dni roboczych od dnia jego złożenia.

§ 13
1. Po wykonaniu złożonego przez Klienta zamówienia zostanie ono zrealizowane - zgodnie z wyborem dokonanym przez Klienta przy składaniu zamówienia i wysłane:
1) za pośrednictwem Poczty Polskiej na adres wskazany przez Klienta w zamówieniu,
2) wysłany przesyłką kurierską na adres wskazany przez Klienta w zamówieniu.
2. Koszty dostawy zostały szczegółowo określone w cenniku zamieszczonym na stronie internetowej www.fotoelita.pl.
3. Odmowa przyjęcia przesyłki zawierającej zamówiony fotoprodukt, a także zaniechanie przyjęcia przesyłki - niezależnie od przyczyny tego zaniechania, nie zwalnia Klienta z obowiązku zapłaty wynagrodzenia za realizację zamówienia.
4. Klient ma prawo niezależnie od sposobu przesyłki wskazanej w ust. 1 osobistego odbioru fotoproduktu z siedziby Wigraf Studio.  
 
§ 14
Spory mogące wyniknąć w związku ze świadczeniem usług pomiędzy Wigraf Studio, a Klientem nieposiadającym statusu konsumentów rozstrzygnie sąd powszechny właściwy według siedziby Wigraf Studio.

§ 15
Korzystanie z usług za pomocą komputera jest możliwe pod warunkiem spełnienia następujących minimalnych wymagań technicznych:
1) dostęp do Internetu 1 Mbps lub szybszy,
2) zainstalowana przeglądarka Internet Explorer lub Mozilla Firefox, Opera, Chrome,
3) zainstalowany system operacyjny: Windows XP, Windows 2000, Windows Vista, Windows 7, Windows 8.
4) pamięć RAM 512 MB lub większa, miejsce na dysku: minimum 3 GB.
 
§ 16
Po zawarciu umowy sprzedaży Wigraf Studio przesyła Klientowi wraz z fotoproduktem potwierdzenie zawarcia umowy oraz fakturę VAT lub paragon fiskalny.
 
§ 17
1. Wigraf Studio dokłada wszelkich starań, aby realizacja zamówienia odbyła się w możliwie najkrótszym terminie, jednak nie później niż w ciągu 14 dni roboczych od dnia przyjęcia zamówienia.
2. Każda umowa, której przedmiot obejmuje więcej niż jeden fotoprodukt  realizowana jest w całości i wysyłana na adres wskazany w zamówieniu.
3. Wigraf Studio nie odpowiada za nieterminowe dostarczanie przesyłek przez podmioty trzecie.
 
§ 18
1. Płatność wykonanie usługi może być dokonywana przez Klienta przed wydaniem towaru:
1) przelewem na rachunek bankowy Wigraf Studio,
2) za pośrednictwem systemu płatności PayU.
2. Wigraf Studio może ustalić z Klientem inne, szczególne warunki i formy płatności. W takim wypadku obowiązują warunki i formy płatności wskazane w zamówieniu potwierdzonym przez Wigraf Studio jako przyjęte do realizacji i spełnienia wszelkich dodatkowych wymogów związanych z uzgodnionymi warunkami lub formą płatności.
3. Przeniesienie wierzytelności przysługującej Klientowi wobec Wigraf Studio na inne podmioty, możliwe jest wyłącznie za uprzednią zgodą Wigraf Studio udzieloną na piśmie pod rygorem nieważności.
 
§ 19
W przypadku zawarcia umowy pomiędzy Wigraf Studio, a Klientem nieposiadającym statusu konsumenta wyłączona jest rękojmia.
 
§ 20
Spory mogące wyniknąć w związku z zawarciem umowy sprzedaży pomiędzy Wigraf Studio, a Klientem nieposiadającym statusu konsumenta rozstrzygnie sąd powszechny właściwy według siedziby Wigraf Studio.
Przepisy końcowe
 
§ 21
Niniejszy regulamin stanowi integralną część oferty, umowy o świadczenie usług lub umowy sprzedaży towaru zawartej pomiędzy Wigraf Studio, a Klientem.
 
§ 22
Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem jego umieszczenia na stronie internetowej.
 
§ 23
1. Wigraf Studio zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego regulaminu.
2. Wszelkie zmiany wchodzą w życie z chwilą ich opublikowania na stronie internetowej, w związku z czym Klient jest zobowiązany do bieżącej weryfikacji jego postanowień, a w szczególności w chwili zawierania umowy.
ul. Różana 2
25-729 Kielce

41 314 44 45
41 344 61 64

biuro@fotoelita.pl